Preskočiť na obsah

SPK

SPK – Slovenský plastikársky klaster je záujmové združenie právnických osôb v oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví. V rámci Slovenskej republiky je klastrom nadregionálneho charakteru a vznikol na základe iniciatívy neštátnych subjektov pôsobiacich v plastikárskom priemysle.

Združené spoločnosti sú konkurentmi, no súčasne riešia podobné problémy a zdieľajú spoločné zdroje. Vďaka spolupráci môžu množstvo svojich obmedzení prekonať a získať konkurenčnú výhodu.

Založenie: 23.03.2009

Sídlo: Vašinova 61, 949 01 Nitra Kancelária: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava Tel.: +421-903 909 676 E-mail: spklaster@spklaster.sk, www.spklaster.sk

PARTNERI A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE

Plastikářský klastr Zlín (Česká republika ) TECOS Tool and Development Centre (Slovinsko) ISPA (Institut Supérieur de Plasturgie d´Alencon) (Francúzsko) Montan Universität Leoben (Rakúsko) Zväz pre nákup a materiálové hospodárstvo – procure.ch (Švajčiarsko) Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV (Slovensko) City of Wolverhampton College -Polymer training and innovation centre (Veľká Británia) Slovak Business Agency (SBA) (Slovensko) Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO (Slovensko)

Získanie medzinárodného ocenenia (január 2013) European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate zvýšilo medzinárodnú prestíž Slovenského plastikárskeho klastra. V súčasnosti je SPK v procese na Silver Label Certificate prostredníctvom SIEA a Ministerstva hospodárstva SR.

Slovenský plastikársky klaster a oblasti jeho záujmu

Podpora sieťovania/klastrovania Oblasť ľudských zdrojov a vzdelávania Zvyšuje povedomie v oblasti odborných problematík a podporuje výmenu skúsenosti (konferencie a semináre). Vytvára aj udržiava aktuálne databázy organizácií zaoberajúcich sa výskumom, skúšobníctvom, spracovaním plastov a gumy, vzdelávaním ale aj databázy organizácií z pridružených sektorov. Informuje svojich členov a sympatizantov o dôležitých udalostiach v sektore spracovania plastov a gumy, a to priamo na dennej alebo týždennej báze, ale aj vo forme Spravodaja „PLASTER“. Zostavil, rozširuje a aktualizuje katalóg organizácií a spracovateľov v oblasti plastov a gumy. Umožňuje svojim členom vstupovať do zaujímavých databáz v rámci EU a ostatných krajín, alebo priamo podporuje nadviazanie kontaktov.

Zvýšenie kapacity a zručnosti dodávateľov Koordinuje spoločné nákupy energie a vybratých surovín pre svojich členov.

Podporuje kvalitu a funkčnosť dodávateľských reťazcov (napríklad vzdelávaním v oblasti nákupu). Posilnenie externých vzťahov (export) a rozvoj nových výrobných projektov Pre svojich členov spracúva štatistické údaje o vývoji sektora spracovania plastov a gumy. Vyhľadáva partnerov pre spoluprácu na rôzne typy projektov, napríklad prostredníctvom realizácie spoločných návštev výstav, spoločných stánkov na veľtrhoch, prostredníctvom prezentácií, obchodných návštev, ktoré prinášajú nové možnosti spolupráce. Podpora zručností pre pracovný trh v strategickej časti sektoru spracovania plastov Aktívne sa zúčastňuje na zasadnutiach sektorovej rady Chémia a farmácia, s cieľom spresniť a zadefinovať povolania a kvalifikácie potrebné pre sektor spracovania plastov a gumy. Podporuje organizovanie neformálneho odborného vzdelávania a odborného vzdelávania na univerzitách. Sprostredkúva spoluprácu medzi študentami stredných a vysokých škôl a firmami prostredníctvom rôznych foriem. Podporuje stáže študentov a absolventov vysokých škôl vo firmách. Podporuje partnerstvo medzi skupinami firiem a vzdelávacími inštitúciami (školami), a to predovšetkým pre reálny rozvoj Duálneho vzdelávania v sektore spracovania plastov a gumy. Zvýšenie prepojenia medzi výskumom a potrebami firiem Podporuje spoločné projekty prostredníctvom firiem, univerzít a výskumných inštitúcií.

Konkrétne oblasti aktivít SPK

Oblasť ľudských zdrojov a vzdelávania

Podpora sieťovania a exportu

Podpora projektov aplikovaného výskumu

SPK spája výskumné organizácie s praxou s cieľom aplikovaného výskumu. Jedným zo zaujímavých projektov bol projekt testovania vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe. Viac informácií o projekte môžete získať na http://portal.spklaster.sk/index.php/sk/veda-a-vyskum-inovacie

Podpora znižovania nákladov v členských firmách SPK

SPK rozbehlo projekt spoločného nákupu elektrickej energie. V súčasnosti rozbieha projekt spoločného nákupu vybratých materiálov/surovín.

Prezentácia štatistických ukazovateľov

SPK má snahu zvyšovať povedomie členských firiem, ako aj iných firiem v sektore spracovania gumy a plastov aktuálne zverejňovanými štatistickými údajmi. http://portal.spklaster.sk/images/Statistika-NACE22-2015.pdf